Tiểu thuyết Cuồng Phong đã miêu tả rất sinh động về những sai sót trong cải cách ruộng đất, vấn đề bất cập trong hợp tác hoá nông nghiệp và sự chuyển sang chế độ dân chủ của Liên Xô. Nó hoàn toàn đúng với định hướng văn nghệ, hợp với logic tâm lý nhân vật.

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe