Tiểu thuyết Cuồng Phong đã miêu tả rất sinh động về những sai sót trong cải cách ruộng đất, vấn đề bất cập trong hợp tác hoá nông nghiệp và sự chuyển sang chế độ dân chủ của Liên Xô. Nó hoàn toàn đúng với định hướng văn nghệ, hợp với logic tâm lý nhân vật.

mai trần  (19/11/2021)

Chuyện rất hay và người đọc tuyệt vời

Câmtu  (28/02/2020)

Đây là cuốn hồi ký làm sống lại 1 thời kỳ lịch sử của đất nước

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe