Tiểu thuyết Phùng Vương khắc hoạ cuộc đời và sự nghiệp của Bố cái Đại vương Phùng Hương - một nhân vật nửa huyền thoại nửa sự thực,  và cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô họ của nhà Đường. Đây là thời kỳ nhà Đường bắt đầu suy yếu, sự kiện quân lính ở thành Tống Bình nổi dậy chính là cơ hội vàng để Phùng Hưng dấy binh khởi nghĩa

thành  (04/05/2020)

rất hay. xin cảm ơn

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe